Náš tým

Tým CZTN se skládá z vedoucí služby, sociálních pracovnic, operátorů a operátorek, tlumočníků a tlumočnic, mediálního odboru a administrativní pracovnice.

Vedoucí služby
a sociální
pracovnice
Sociální pracovnice

Sociální pracovníci a pracovnice poskytují mimo jiné základní sociální poradenství a vyhodnocuje poskytování služby. V případě potřeby se na ně mohou klienti a klientky obrátit a on je odkáže na další služby a může nabídnout pomoc s vyřízením záležitosti. Sociální pracovníci a pracovnice mají na starosti také spolupráci s operátory a operátorkami při vyhodnocování sporných situací, kdy není jasné, zda daná objednávka spadá nebo nespadá do sociální služby a je tak možné ji proplatit. Jedná se například o tlumočení na úřadech, svatbách, v autoškolách a na přednáškách. Dále dohlíží na správné fungování služby CZTN. Sociální pracovníci a pracovnice vyřizují také přijaté stížnosti od klientů a klientek na službu a mohou sami od klientů a klientek zjišťovat spokojenost s poskytnutou službou.

Vedoucí služby

Na správný chod služby dohlíží vedoucí služby, která zajišťuje celkové vedení služby.

Mgr. Linda Hudson

vedouci.cztn@snncr.cz
+420 776 550 336

Naše sociální pracovnice

Mgr. Denisa Vacková, Dis.

vackova.cztn@snncr.cz
+420 777 912 934

Mgr. Kristýna Stillerová

pobočka a ambulance Brno
stillerova.cztn@snncr.cz
+420 774 293 486

Operátoři
a operátorky

Naši operátoři a operátorky

Mgr. Karel Zajíček, Dis.

Mgr. Denisa Vacková, Dis.

Bc. Filip Machač

Bc. Helena Čížková

Operátoři a operátorky přijímají všechny Vaše objednávky, komunikují s tlumočníky a tlumočnicemi, předávají jim potřebné informace, upřesňují místa setkání, řeší situace, kdy se Vy nebo tlumočník či tlumočnice nemůžete dostat na místo tlumočení. Vždy musí aktuálně vědět, co a kde je potřeba. Společně se sociálním pracovníkem či pracovnicí vyhodnocují, které tlumočení bude kdy zajištěno v rámci našich služeb. Všichni naši operátoři se dokážou přizpůsobit Vašim komunikačním potřebám.

Všichni operátoři a operátorky dodržují standardy služby, zahrnující mimo jiné také mlčenlivost.

Mediální odbor

Pavel Carev

Bc. Daniel Škrip

koordinátoři Mediálního odboru CZTN

carev.cztn@snncr.cz

skrip.cztn@snncr.cz

Další členové a členky Mediálního odboru

Julia Benešová

figurantka v Mediálním odboru CZTN

Pavel Carev

figurant v Mediálním odboru CZTN

Matěj Čipera

supervizor v Mediálním odboru CZTN

Sergej Josef Bovkun

supervizor v Mediálním odboru CZTN

Mediální odbor ve službě hraje klíčovou roli při správě a rozvoji veřejného obrazu organizace nebo služby. Jeho hlavním cílem je budovat pozitivní vztahy s veřejností, propagovat služby, řešit mediální dotazy a posilovat povědomí o organizaci.

V rámci public relations (PR) a komunikace je mediální odbor zodpovědný za vytváření a udržování pozitivního vztahu s veřejností a klienty.

V týmu se nachází grafik a správce webových stránek, který vytváří nové příspěvky na sociální sítě a aktualizuje webové stránky, aby se na nich nacházely nejaktuálnější informace.

Dále jsou v týmu figuranti, kteří mají na starosti překlady textů do českého znakového jazyka a do ukrajinského znakového jazyka a sami pak ve videích figurují.

Tým spolupracuje s neslyšícími supervizory znakového jazyka a se slyšícími tlumočníky a tlumočnicemi, aby obsahově překlad odpovídal původnímu textu.

Administrativní pracovnice

Administrativní pracovnice má na starosti kancelářskou agendu CZTN. Hraje klíčovou roli při zajišťování plynulého chodu organizace či služby. Tato pracovnice třídí, archivuje a uchovává důležité dokumenty pro chod CZTN.

Radka Klinderová

klinderova@snncr.cz

Metodička kvality

Mgr. Helena Čápová

capova.cztn@snncr.cz

Metodička kvality ve službě CZTN zajišťuje implementaci a sledování standardů kvality, postupů a procesů, které mají zajistit vysokou úroveň služeb poskytovaných organizací.

Provádí analýzy současných pracovních postupů a procesů ve službě, hodnotí efektivitu a procesy vzhledem ke stanoveným cílům a standardům.

Dále navrhuje nové standardy a postupy pro zlepšení kvality služeb. Zajišťuje, aby všechny pracovní postupy byly v souladu s platnými normami a předpisy.

Sbírá zpětnou vazbu od klientů a klientek a zaměstnanců a zaměstnankyň ohledně poskytovaných služeb, také analyzuje zpětné vazby a navrhuje změny na základě zjištěných potřeb.

Kdo jsou tlumočníci a tlumočnice českého znakového jazyka?

Kdo jsou tlumočníci a tlumočnice? Tlumočníci a tlumočnice převádí jednoznačně smysl sdělení mezi dvěma jazyky. Nemění význam ani obsah sdělení a dodržuje mlčenlivost. Tlumočníci či tlumočnice za Vás nic nevyřídí, ani nevyplní formulář, ale budou Vám tlumočit u lékaře, na úřadě, při pracovním pohovoru a na dalších místech, abyste si mohli vše vyřídit sami a dostali jste plnohodnotné a rovné informace. Mohou Vám přeložit jednotlivá políčka ve formuláři nebo žádosti tak, abyste jim porozuměli a sami na ně správně odpověděli. Nemohou však odpovídat za Vás.

V případě, že potřebujete tlumočení objednat, nepište tlumočníkovi přímo na jeho soukromý mobilní telefon. Zasahujete tak do jeho soukromí, protože i tlumočníci a tlumočnice si potřebují odpočinout od své práce, jen tak mohou v práci podat dobrý výkon. Napište operátorům či operátorkám a oni Vám tlumočníka nebo tlumočnici zprostředkují. Máme i tlumočníky a tlumočnice pracující na úvazek. V praxi to znamená, že si pro CZTN rezervují určitý čas a je větší pravděpodobnost, že Vám budou moci tlumočit. Jsou to dny, které si pro CZTN rezervují a pokud netlumočí pro jiného klienta, mohou tlumočit právě pro Vás.