O nás

Kdo jsme?

Jsme služba, která Vám umožňuje komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími osobami tak, aby obě strany dostaly plnohodnotné informace.

Co umíme? Zajistíme Vám tlumočení mezi českým znakovým jazykem a mluvenou řečí nebo tlumočení mezi znakovanou češtinou a mluvenou řečí. Působíme na celém území České republiky a jsme registrovanou sociální službou, dle zákona, o sociálních službách č. 108/2006, v platném znění.

Naše služba je vždy přizpůsobena individuálním a specifickým potřebám konkrétních klientů a klientek. Tlumočení poskytujeme bezplatně v situacích, kdy se jedná o nepříznivou sociální situaci (primárně v oblasti komunitního tlumočení). V případě, že se jedná o tlumočení, které nemůžeme poskytnout zdarma, můžeme zajistit jeho zprostředkování a vyjednat způsob jeho finančního zajištění.

Našimi klienty a klientkami jsou lidé s různým druhem sluchového postižení z celé ČR. Pracujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb a součástí naší služby je nejenom základní sociální poradenství, ale i prosazování zájmů lidí se sluchovým postižením. V rámci základního sociálního poradenství podáváme klientům a klientkám kvalifikované a odborné informace v konkrétních situacích, zprostředkování kontaktu s veřejnou správou a navazujícími službami, podpora a pomoc při orientaci v oblasti sociální, zdravotní či bytové.

Naše poslání

Posláním tlumočnické služby Centra zprostředkování tlumočení neslyšícím je umožnit osobám se sluchovým postižením plnohodnotnou komunikaci v českém znakovém jazyce v nepříznivých životních situacích.

Službu poskytujeme na celém území ČR v předem určeném čase. Služba je našim uživatelům poskytována bezplatně a přizpůsobujeme ji individuálním komunikačním potřebám konkrétního uživatele.

Naše cíle
  • Umožnit osobám se sluchovým postižením plnohodnotnou komunikaci v českém znakovém jazyce a různých formách komunikačních systémů.
  • Poskytovat kvalitní a profesionální službu, která zajistí jejich plnohodnotnou účast na jednáních se slyšícími účastníky a účastnicemi komunikace v nepříznivých sociálních situacích.
  • Podporovat prosazování práv osob se sluchovým postižením při komunikaci.
Historie CZTN

Původním zřizovatelem byla organizace ASNEP, z. s., která hledala možnosti, jak zajistit tlumočnické služby. Mezi lety 1999 a 2001 spolupracovala na řešení proplácení tlumočení přes pečovatelskou službu. Toto řešení se ovšem ukázalo jako velice nepraktické a nepružné. V roce 2002 se ASNEP, z. s. rozhodl řešit tyto problémy svým projektem „Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící.“ Na rok 2003 za tímto účelem obdržela částečnou dotaci od MPSV a 29. 9. 2003 zahájil provoz tohoto centra. V roce 2004 začal služby tlumočníků proplácet také prostřednictvím navazujícího projektu „Tlumočnické služby pro neslyšící“.

Na podnět MPSV ČR se v roce 2006 oba projekty sloučily pod název „Tlumočnické služby pro neslyšící“. Název Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím (nebo jeho zkratky CZTN) se však mezi klienty vžil a používá se dodnes.

Od roku 2017 je zřizovatelem CZTN Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., který převzal jeho veškeré aktivity.

Rozhovor s Mgr. Šárkou Prokopiusovou

Mgr. Šárka Prokopiusová

prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.


Naši tlumočníci a tlumočnice jsou Vám k dispozici sedm dní v týdnu od 6:00 do 22:00.