You are here: Home » O CZTN » O nás

O nás

Jsme služba, která Vám umožní domluvit se se slyšící osobou nebo naopak s někým, kdo má nějaké sluchové postižení.

Co umíme? Zajistíme Vám tlumočení do/z českého znakového jazyka nebo tlumočení do/ze znakované češtiny. Dále můžeme zajistit artikulační tlumočení, tzn. vizualizaci mluvené češtiny, přepis nebo tlumočení pro hluchoslepé. Naše působnost je po celém území České republiky. Jsme registrovanou sociální službu, dle zákona, o sociálních službách č. 108/2006, v platném znění.

Naše služba je vždy přizpůsobena individuálním a specifickým potřebám konkrétního klienta. Tlumočení poskytujeme bezplatně v situacích, kdy se jedná o nepříznivou sociální situaci (primárně v oblasti komunitního tlumočení). V případě, že se jedná o tlumočení, které nemůžeme poskytnout zdarma, můžeme zajistit jeho zprostředkování a vyjednat způsob jeho finančního zajištění.

Našimi klienty jsou lidé s různým druhem sluchového postižení. Konkrétně se jedná o osoby neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé i hluchoslepé z celé ČR. Pracujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb a součástí naší služby je nejenom základní sociální poradenství, ale i prosazování zájmů lidí se sluchovým postižením. V rámci základního sociálního poradenství je podat klientovi kvalifikované a odborné informace ve vazbě k jeho situaci, zprostředkování kontaktu s veřejnou správou a navazujícími službami, podpora a pomoc při orientaci v oblasti sociální, zdravotní či bytové.

Naše poslání a cíle

Posláním tlumočnické služby – Centra zprostředkování tlumočení neslyšícím, je umožnit osobám se sluchovým postižením plnohodnotnou komunikaci v českém znakovém jazyce a různých formách komunikačních systémů, tzn. znakované češtině, vizualizaci, přepisu, taktilním znakovém jazyce, v jejich nepříznivých životních situacích.

Službu poskytujeme na celém území ČR, v předem určeném čase. Služba je našim uživatelům poskytována bezplatně, a přizpůsobujeme ji individuálním komunikačním potřebám konkrétního uživatele

Cílem naší tlumočnické služby je:

  • umožnit osobám se sluchovým postižením plnohodnotnou komunikaci v českém znakovém jazyce a různých formách komunikačních systémů.
  • poskytovat kvalitní a profesionální službu, která zajistí jejich plnohodnotnou účast na jednáních se slyšícími účastníky komunikace v nepříznivých sociálních situacích.
  • podporovat prosazování práv osob se sluchovým postižením při komunikaci.

Trocha historie

Původním zřizovatelem byla organizace ASNEP, z. s., která hledala možnosti, jak zajistit tlumočnické služby. Mezi lety 1999 a 2001 spolupracovala na řešení proplácení tlumočení přes pečovatelskou službu. Toto řešení se ovšem ukázalo jako velice nepraktické a nepružné. V roce 2002 se ASNEP, z. s. rozhodl řešit tyto problémy svým projektem „Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící.“ Na rok 2003 za tímto účelem obdržela částečnou dotaci od MPSV a 29. 9. 2003 zahájil provoz tohoto centra. V roce 2004 začal služby tlumočníků proplácet také prostřednictvím navazujícího projektu „Tlumočnické služby pro neslyšící“.

Na podnět MPSV ČR se v roce 2006 oba projekty sloučily pod název „Tlumočnické služby pro neslyšící“. Název Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím (nebo jeho zkratky CZTN) se však mezi klienty vžil a používá se dodnes.

Od roku 2017 je zřizovatelem CZTN Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., který převzal jeho veškeré aktivity.